Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2018 09:23 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pracownicy Urzędu Gminy Dłutów

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY DŁUTÓW

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

wojt@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa ,regulaminy oraz uchwały Rady.

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Jolanta Pietras

sekretarz@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.112)

Sekretarz Gminy podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Do zadań Sekretarza należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją uchwał Rady oraz zarządzeń i poleceń Wójta,
 2. prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,
 3. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy we współdziałaniu z Kierownikami Referatów i samodzielnymi stanowiskami,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. realizowanie pod kierunkiem Wójta polityki kadrowej w Urzędzie,
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 9. nadzór nad zapewnieniem dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,
 10. nadzór nad przestrzeganiem kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwiania i rozstrzygania spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników,
 11. przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Urzędzie,
 12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
 13. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień,
 14. wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej,
 15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

1) Kierowanie Referatem Organizacyjnym

2) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego przedszkole i szkoły,

4) prowadzenie spraw kultury, kultury fizycznej a w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5)Organizowanie staży, robót publicznych i prac interwencyjnych,

6)prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Realizując powierzone zadania, określone w ust. 1 pkt 1, Sekretarz upoważniony jest do wydawania poleceń pracownikom Urzędu.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Olkusz

skarbnik@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.120)

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy i dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Wykonuje zdania związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki, wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywaniem wstępnej kontroli:

-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych,
 2. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu oraz kontrola celowości i zasadności wydatków budżetowych,
 3. nadzór nad wykonywaniem planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o prawo zamówień publicznych, a także zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami lub zarządzeniami organów Gminy,
 4. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach zmian budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
 6. ekonomiczna analiza planów i sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu Gminy,
 8. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 9. kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 10. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 11. sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
 12. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań,
 13. opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 14. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy, rozliczanie pozyskanych środków finansowych oraz rozliczanie udzielonych z budżetu Gminy dotacji,
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 16. koordynowanie przepływu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań, prognoz finansowych oraz budżetu między referatami i samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami organizacyjnymi
 17. wykonywanie zadań wynikających z zasad funkcjonowania kontroli zarządczej ustalonych odrębnymi przepisami.

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych oraz oświaty (sekretariat)

mgr Dorota Ślusarczyk

dlutow@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew. 111)

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Urzędu,
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 3. prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych,
 4. obsługa przyjęć interesantów,
 5. prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, itp.,
 6. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, regulowanie opłat w tym zakresie,
 7. obsługiwanie elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznego obiegu dokumentów,
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 9. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wyjść w godzinach służbowych ,
 10. prowadzenie rejestru delegacji, list obecności w pracy,
 11. prowadzenie rejestru umów,
 12. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 13. prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników,
 14. prowadzenie spraw dot. udzielania informacji publicznej, prowadzenie ewidencji dot. informacji publicznej,
 15. prowadzenie zadań z zakresu oświaty związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
 16. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 17. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu oświaty.

Informatyk

mgr inż. Sławomir Miller

sławomir.miller@dlutow.pl

tel.44 634 05 21 (wew.116)

 1. prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu,
 2. administrowanie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie tam stosownych informacji,
 3. wykonywanie zadań jako Administratora Systemów Informatycznych i Administratora Systemów Teleinformatycznych,
 4. tworzenie i administrowanie stroną internetową gminy,
 5. instalowanie i aktualizacja programów komputerowych,
 6. aktualizowanie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 7. wdrażanie nowych technik komputerowych,
 8. utrzymanie wyposażenia informatycznego Urzędu w należytym stanie technicznym w tym sieci oraz serwerów,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa przekazu informacji drogą internetową,
 10. konfiguracja sprzętu komputerowego,
 11. nadzór i pomoc poszczególnym pracownikom w prawidłowej eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,

l)zabezpieczenie przestrzegania praw autorskich i ochrony danych osobowych przy korzystaniu z oprogramowania informatycznego w Urzędzie oraz przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach wykonywanych zadań,

Bibliotekarz

Gabriela Stawicka

 1. zarządzanie całokształtem działalności biblioteki,
 2. uzupełnianie prowadzenie ewidencji i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
 3. udostępnianie zbiorów czytelnikom,
 4. propagowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.
 5. nadzór nad mieniem znajdującym się w bibliotece,

Pracownicy pomocniczy i obsługi

 1. proste prace biurowe, pomoc poszczególnym stanowiskom pracy,
 2. utrzymywanie porządku i czystości min. w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd, Dom Kultury i Bibliotekę,
 3. prowadzenie bieżących, drobnych remontów, napraw oraz konserwacji w budynkach stanowiących mienie gminy ,
 4. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach stanowiących mienie gminy, prace związane z utrzymaniem płyty boiska sportowego

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Urszula Kania

urszula.kania@dlutow.pl

tel.44 634 05 21 (wew.119)

 1. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, , rozliczeń sum depozytowych,
 2. prowadzenie ewidencji należności z tytułu umów najmu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej itp.,
 3. bieżąca kontrola wpływów z należności wymienionych w punkcie b),
 4. bieżąca analiza, weryfikacja, windykacja sald na prowadzonych kontach,
 5. wystawianie faktur,
 6. prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów w zakresie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
 7. prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 8. terminowe wystawianie przelewów za dostawy i usługi.

Stanowisko ds. naliczeń i płac

mgr Barbara Świątek

barbara.swiatek@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.119)

prowadzenie spraw płacowych Urzędu i związanych z tym rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 1. prowadzenie rozliczeń zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych
 3. rozliczanie, prowadzenie ewidencji umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń i środków trwałych,
 5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 6. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 7. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem uiszczania składek na PFRON,
 8. wystawianie przelewów bankowych.

Inspektor ds. księgowości podatkowej

mgr Kamila Winer

kamila.winer@dlutow.pl

tel.44 634 05 21 (wew.123), 44 634 01 52

 1. prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych,
 2. prowadzenie rachunkowości podatkowej podatków i opłat lokalnych,
 3. rozliczanie inkasa należności podatków i opłat lokalnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami podatków pobieranych na rzecz Gminy,
 5. egzekucja należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat ,
 6. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości lub nie zaleganiu, o stanie majątkowym i pomocy publicznej,
 7. terminowe podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu umów najmu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zajecie pasa drogowego, renty planistycznej itp. ,
 8. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników,
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie podatków lokalnych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 10. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wydawanych inkasentom podatków.

Stanowisko ds. wymiaru podatku

mgr Hanna Skupień

anna.skupien@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.123), 44 634 01 52

 1. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych, z wyłączeniem podatku od środków transportowych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
 3. prowadzenie rejestrów wymiarowych podatków,
 4. opracowanie sprawozdań statystycznych oraz innych materiałów informacyjnych z wymiaru podatku,
 5. prowadzenie druków ścisłego zarachowania wydawanych inkasentom podatków,
 6. współpraca przy przyjmowaniu wniosków rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Joanna Janeczek

joanna.janeczek@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.115), 44 634 01 51

Dokonuje wszelkich czynności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy dotyczącej zmiany imion i nazwisk.

Do zadań Zastępcy Kierownika USC należą również zadania realizowane na stanowisku ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej:

 1. sprawy z zakresu ewidencji ludności,
 2. wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wydawaniem dowodów osobistych,
 3. prowadzenie rejestru wyborców,
 4. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.


Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, ochrony przyrody i zwierząt

mgr Elżbieta Sęk

elzbieta.sek@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.116)

1.Realizowanie zadań wynikających z „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone”, z „Planu ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dłutów.

2.Wykonywanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych określonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228 )

3.Wykonywanie zadań Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

4.Wykonywanie zadań w zakresie spraw wojskowych:

5.Wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych:

6.Wykonywanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego:

7.Wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej:

8.Realizowanie zadań i prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym Gminy, a w szczególności:

9.Rozliczanie udzielonych z budżetu Gminy dotacji w zakresie realizowanych przez Panią zadań.

10.Prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie i pobieranie opłat z tego tytułu;

11.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

12.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie usuwania zwłok zwierząt znajdujących się w pasie dróg publicznych.

13.Prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej oraz utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

14.Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków.

15.Nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej wyrokiem sądu.

16.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, rozliczaniem kart drogowych, dysponowaniem i ubezpieczaniem samochodu będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy.


Stanowisko ds. architektury i inwestycji

mgr Kamila Ozimek

kamila.ozimek@dlutow.pl

tel. 44 634 05 21 (wew.118), 44 634 01 53

  1. prowadzenie spraw dotyczących inwestycji , większych remontów i modernizacji realizowanych przez Gminę.
  2. przygotowywanie projektów umów dla wykonawców ,
  3. stosowanie i przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych ,
  4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania gminy,
  5. przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  6. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej w zakresie realizowanych zadań,
  7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej,
  8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę,

  9. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wynikających z zadań stanowiska pracy,prowadzenie spraw związanych 10. przeglądami i serwisami gwarancyjnymi w zakresie realizowanych zadań,

  11.zakładanie i prowadzenie w okresie gwarancyjnym książek obiektów budowlanych, powstałych w wyniku inwestycji prowadzonych przez pracownika na tym stanowisku.

   Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

   mgr Sylwia Jach

   sylwia.jach@dlutow.pl

   tel. 44 634 05 21 (wew.128)

   Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:


   1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:

   2.prowadzenie i aktualizacja ewidencji mienia komunalnego Gminy,

   3.składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją,

   4.prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

   5.prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości,

   6.wdrażanie i stosowanie cyfrowej mapy gminy w zakresie topografii, uzbrojenia i ewidencji gruntów,

   7.realizacja zadań z zakresu rolniczego wykorzystania gruntów,

   8.koordynacja prac związanych z gospodarką leśną, łowiecką i nasienną,

   9.prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa i statystyki rolnej,

   10.podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt

   11.realizacja zadań wynikających z ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie usuwania zwłok zwierząt ,

   12.zarząd wspólnotami gruntowymi,

   13.współpraca z Gminną Spółką Wodną,

   14.prowadzenie spraw dotyczących stosunków wodnych na gruntach.

   15.prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości,

   16.przygotowywanie regulaminów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy oraz stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i gospodarczych,

   17.prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz spraw dotyczących zakupu materiałów, usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali i budynków oraz terenów gminnych do nich przyległych,

   18.regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,

   19.prowadzenie spraw dotyczących usunięcia z lokalu osób zajmujących lokale komunalne bez tytułu prawnego,

   20.prowadzenie spraw związanych z przeglądami, remontami obiektów gminnych oraz prowadzenie spraw w zakresie serwisów pogwarancyjnych urządzeń tego wymagających,

   21.prowadzenie ewidencji i książek wszystkich obiektów gminnych,

   22.organizowanie przetargów na dzierżawę oraz najem lokali gminnych oraz przygotowywanie projektów umów dzierżawy i najmu,

   23.rozliczanie udzielonych z budżetu gminy dotacji w zakresie realizowanych zadań.


   Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

   w/z mgr Ewelina Kubik

   ewelina.kubik@dlutow.pl

   tel. 44 634 05 21 (wew.123), 44 634 01 52

   1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dłutów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   2. obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych, w tym prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami,
   3. wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
   4. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
   5. terminowa egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
   6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
   7. prowadzenie spraw z zakresu nielegalnego składowania odpadów,
   8. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów,
   9. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
   10. prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   11. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
   12. prowadzenie i organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska wśród mieszkańców,
   13. organizowanie na terenie gminy akcji "sprzątanie świata",
   14. dokonywanie kontroli stanu sanitarno-porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne,
   15. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.


   Stanowisko ds. ochrony środowiska, dróg, gospodarki komunalnej

   inż. Łukasz Szatan

   lukasz.szatan@dlutow.pl

   tel. 44 634 05 21 (wew.117), 44 634 01 53

   1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska ,
   2. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
   3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami gminnymi, min. remontów i modernizacji dróg gminnych, mostów, chodników, wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie nowych zjazdów z dróg gminnych,
   4. zapewnienie prawidłowego oświetlenia ulic na terenie Gminy (modernizacja, konserwacja i rozbudowa) oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych z dostawcą energii elektrycznej,
   5. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej,
   6. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem koncesji geologicznych,
   7. sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   8. prowadzenie spraw związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,
   9. udostępnianie informacji o środowisku,
   10. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej w zakresie realizowanych zadań,
   11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę.

   Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

   Jadwiga Pstrokońska

   jadwiga.pstrokonska@dlutow.pl

   tel. 44 634 05 21 (wew.113)

   1. obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i rad sołeckich, przygotowanie materiałów dla potrzeb organów wymienionych w pkt.1 oraz dokumentowanie ich posiedzeń,
   2. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
   3. organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów,
   4. prowadzenie spraw z zakresu samorządu wsi, w tym prowadzenie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim,
   5. wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi, referendum oraz wyborami sołtysów i rad sołeckich,
   6. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Związku Gmin Wiejskich RP i innych związkach i stowarzyszeniach,
   7. prowadzenie i realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia,
   8. realizacja zadań związanych z wydawaniem przez Gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   9. pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie (nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt sprawy),
   10. prowadzenie i nadzór nad archiwum zakładowym Urzędu.


   Stanowisko ds. Unii Europejskiej i promocji

   mgr Karolina Reliszka

   karolina.reliszka@dlutow.pl

   tel. 44 634 05 21 (wew.127)

   1. przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
   2. wykonywanie czynności wymaganych przepisami dotyczących realizowanych projektów,
   3. występowanie z wnioskiem o płatność realizowanych projektów,
   4. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów,
   5. prowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów składanych przez beneficjentów,
   6. współpraca z referatami i poszczególnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obsługi projektów współfinansowanych z środków unijnych,
   7. pozyskiwanie środków ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł na realizację zadań gminy i na inwestycje.
   8. zbieranie, gromadzenie oraz udostępnianie bieżących informacji dot. funduszy i programów wspólnotowych
   9. prowadzenie działań związanych z promocją Gminy, uaktualnianie strony internetowej, organizacja uroczystości gminnych
   10. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,
   11. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem zbiórek publicznych.

   Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

   Logowanie