Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2019 11:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r.

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z VIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.

9.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14.Interpelacje i zapytania.

15.Wnioski.

16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie