Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2014 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Przetarg "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk"

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Dłutów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk
Numer ogłoszenia: 233164 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dłutów , ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, woj. łódzkie, tel. 44 6340521, faks 44 6340521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk na odcinku ok.1,635 km (odcinek włączenia w rejonie KT -15,0m) zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę. 2. Zakres prac obejmuje, w szczególności: - przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej częściowo umocnionej kruszywem zgodnie z normami i wytycznymi przyjętymi w projekcie (m.in. beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 5cm, górna warstwa podbudowy gr.5cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm, dolna warstwa podbudowy gr. 15cm z tłucznia fr. 31,5/63mm; na odcinku włączenia (w rejonie KT) nawierzchnia gr. 20cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm), - wykonanie poboczy, - remont zjazdów, - remont przepustu pod drogą, - wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, - oznakowanie docelowe drogi. 3. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają: - projekt Przebudowa drogi gminnej - dojazdowej do pól w m. Orzk, gm. Dłutów; - szczegółowa specyfikacja techniczna, - kosztorys ślepy (wraz z książką przedmiarów); - projekt organizacji ruchu; - zestawienie drzew do wycinki. 4. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. niżej wymienione czynności i roboty: - wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu zamówienia, - pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy, - przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza, - zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy, - ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy, - poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody, - sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy, - odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac. 5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane) - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. CPV- 45 233140-2, 45 233290-8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010, na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium- przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem lit. e). b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było on przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp lub pełnomoctnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie - tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu lub przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni asfaltowej lub w technologii powierzchniowego utrwalenia o długości nie mniejszej niż 1,7 km i wartości nie mniejszej niż 800 000 zł. brutto każda.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wskazanych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w szczególności posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800.000 zł. ( słownie: osiemset tysięcy zł).Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wskazanych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) - o ile dotyczy (zgodnie z pkt 10 ust. 1 ppkt 1 lit. d) SIWZ). 3) Oświadczenie o podwykonawcach - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 4) Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia, b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wynikły w trakcie realizacji zamówienia d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez ustalenie jego nowej wartości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dlutow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Dłutów, ul. Pabianicka 25..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie