Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2016 11:05 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dłutów

Zgodnie z Statutem Gminy Dłutów Rada Gminy Dłutów wybiera Przewodniczącego Rady spośród radnych z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) zwołuje sesję Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,
5) koordynuje pracę Komisji Rady,
6) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej,
7) prowadzi rejestr klubów radnych.

W przypadku niemożności wykonywania swojej funkcji lub na podstawie jego upoważnienia zadania Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. Uchwałą Rady Gminy Dłutów Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów, na przewodniczącego Rada wybrała Andrzeja Oset. Uchwałą Rady Gminy Dłutów Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów, na wiceprzewodniczącego Rada wybrała Milenę Skrobek. Przewodniczący Rady Gminy Dłutów w biurze Rady pełni dyżur w poniedziałki w godz. 1500 – 1700.

Kadencja Rady Gminy Dłutów 2014-2018

Uchwałą Rady Gminy Dłutów Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów wybrano Pana Krzysztofa Janasa.

Uchwałą Rady Gminy Dłutów Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów wybrano Pana Tomasza Kmin.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów w biurze Rady pełni dyżur w środy w godz. 1200 – 1400.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie