Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2014 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Wyjaśnienia do SIWZ

Dłutów dnia 24.07.2014r.

Zamawiający: Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk.

Wyjaśnienia do SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pyt. 1. Czy Zamawiający posiada decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę drzew w wymaganym terminie realizacji kontraktu, mimo trwającego okresu ochronnego ze względu na wylęg ptaków?

Odp. Tak, Zamawiający posiada przedmiotową decyzję (w załączeniu).

Pyt. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że drewno pozyskane z wycinki jest własnością Wykonawcy?

Odp. Tak. Sposób rozliczenia za pozyskane przez Wykonawcę drewno opisano w projekcie budowlano-wykonawczym pkt. IV/4 „ wytyczne wykonawstwa” i Kosztorysie ślepym.

Pyt. 3. Sadzenie jakich gatunków drzew należy wycenić w poz. 13 przedmiaru?

Odp. Zasady nasadzenia drzew wyjaśniono w opisie technicznym do projektu pkt IV/4 „wytyczne wykonawstwa”cyt. „ Niniejsze opracowanie zakłada wysadzenie w ciągu projektowanej drogi, po lewej stronie pasa drogowego, naprzemiennie sadzonek klonu- 50 szt. i jarzębiny- 50 szt.” oraz wKosztorysie ślepym.

Pyt. 4. Czy w pozycji nr 23 przedmiaru należy uwzględnić również złączkę dla rury PCV śr. 0,4m?

Odp. W pozycji nr 23 należy uwzględnić wszelkie koszty dla zrealizowania elementu robót, zgodnie ze sztuka budowlaną. W projekcie przyjęto, że do przedłużenia istniejącego przewodu rury zastosować rurę PVC 8kN/m2 z kielichem. Przy zastosowaniu rury bosej należy uwzględnić złączkę.

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na dolną warstwę podbudowy kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63mm- mieszanka ta posiada ciągłe uziarnienie, więc lepiej się klinuje i możliwe jest prawidłowe zagęszczenie ( w odróżnieniu od proponowanej w przedmiarze mieszanki 31,5/63mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na dolną warstwę podbudowy innych materiałów niż wskazane w projekcie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie