Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2019 12:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY DŁUTÓW

z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Dłutów powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, pokój Nr 15 (w godzinach pon. 9-17, wt-pt 7:30 – 15:30) na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5, z 2019 r. poz. 727).

Stosownie do treści § 16 ww. rozporządzenia, udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Wójt Gminy Dłutów
/-/ Grażyna Maślanka-Olczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie