Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 października 2016 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dłutów,28.10.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek”, Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert, na podstawie art. 91 ust.1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

FIRMA „EDAN” Mieczysław Piech

z siedzibą ul. Mielczarskiego 26, 97-400 Bełchatów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący

Wykonawcy. Oferty uzyskały następująca ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Liczba punktów w kryterium termin gwarancji przedmiotu zamówienia

Liczba punktów w kryterium

cena

Łączna liczba punktów

1.

P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk

z siedzibą Leszczyny Duże 30
95-081 Dłutów

40

54

94

2.

FIRMA „EDAN” Mieczysław Piech

z siedzibą ul. Mielczarskiego 26
97-400 Bełchatów

40

60

100

W postępowaniu nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie