Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 lipca 2014 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dłutów, 31.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk”, Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący

Wykonawcy. Oferty uzyskały następująca ilość punktów:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Tryb.

100 pkt
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

95,7 pkt
3 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk

Spółka jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

89,4 pkt

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie