Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 czerwca 2014 13:37 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach DRUGIEGO przetargu na zakup samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach

Poniżej zamieszczono wyniki postępowania w DRUGIM przetargu nieograniczonym na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach

Dłutów, 17.03.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach”, Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

R-AUTO Rafał Bork

ul. Śmiechowska 31A,

84-200 Wejherowo

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący

Wykonawcy. Oferty uzyskały następująca ilość punktów:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy
Liczba uzyskanych punktów
1
AUTOMET Group Sp. z o.o. Sp.k.,

ul. Stankiewicza 4

38-500 Sanok

93,26 pkt
2
POLSTER S.C. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda, ul. Jana Styki 16,
64-920 Piła
87,13 pkt
3R-AUTO Rafał Bork

ul. Śmiechowska 31A,

84-200 Wejherowo

100,00 pkt

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie