Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 stycznia 2017 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Dłutów, 12.12.2016r.

OŚ-GK.6220.1.2.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), w sprawie administracyjnego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice-Bełchatów, na odcinku Pabianice- węzeł Pabianice Płd. na S-8 oraz na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 –Dłutów”

podaję do publicznej wiadomości, że:

12 grudnia 2016r. po rozpoznaniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice-Bełchatów, na odcinku Pabianice- węzeł Pabianice Płd. na S-8 oraz na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 –Dłutów”, znak: OŚ-GK.6220.1.2.2016.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Pabianickiej 25, pok. 8, w godzinach pracy urzędu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie