Gmina Dłutów

Gmina Dłutów
Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów tel. 44 634-05-21 | dlutow@dlutow.pl | NIP 731-191-43-26  | REGON 590647960

IV Sesja Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 1300 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/370/24 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dłutów, w ramach partnerstwa projektu pt.: „Centrum Wsparcia Rodziny”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dłutów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Dłutowie pomiędzy ulicami: Pabianicka, Polna i Sportowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/24 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ustalenia imiennych składów komisji Rady Gminy Dłutów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2024 roku.
 19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dłutów za
  2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Historia dokumentu

WersjaData dodaniaAutor
1 Bieżąca wersja20 Czerwiec 2024 20:28 Michał Kosmowski

Metryka dokumentu

Autor dokumentu: Michał Kosmowski

Typ dokumentu: Sesje Rady Gminy,

Wprowadził: Michał Kosmowski , 2024-06-20 8:28

Zmodyfikował: Michał Kosmowski , 2024-06-20 8:28

Data wystawienia: 2024-06-20 20:28:42

Skip to content