Gmina Dłutów

Gmina Dłutów
Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów tel. 44 634-05-21 | dlutow@dlutow.pl | NIP 731-191-43-26  | REGON 590647960

Gmina Dłutów ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Działając zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Dłutów poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działania FELD.07.12 „Usługi na rzecz rodziny” w ramach konkursu nr FELD.07.12-IP.01-002/23 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Gmina Dłutów będzie partnerem wiodącym projektu. Zgodnie z regulaminem naboru nr FELD.07.12-IP.01-002/23 Gmina Dłutów wybierze na partnera co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

  Cel projektu

  Celem działania projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem dzieci i osób w niekorzystnej sytuacji.

   W ramach naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

   1. rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
   2. tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
   3. rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;
   4. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

   W ramach naboru wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

   1. rodzina, w tym rodzina dysfunkcyjna lub rodzina przeżywająca trudności w
   2. wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny biologiczne, rodziny zastępcze),
   3. kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz członkowie ich rodzin,
   4. osoby potrzebujące interwencji kryzysowej,
   5. ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
   6. dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, w tym przebywający w instytucjonalnej pieczy zastępczej i innych placówkach całodobowych o charakterze długoterminowym, z uwzględnieniem osób uczących się i opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i inne,
   7. otoczenie ww. grup o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia grup docelowych,
   8. kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

   Wymagania wobec potencjalnych partnerów:

   1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Gminą Dłutów w zakresie przygotowania projektu.
   2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy) oraz posiadają doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
   3. Podmioty posiadają oddział/biuro na terenie województwa łódzkiego w okresie realizacji projektu.
   4. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym:
    • posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
    • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
   5. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotów nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
    • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

    Kryteria wyboru (max 70 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

    Zgodność działania potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027.

    Deklarowany wkład potencjalnych partnerów w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).

    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

    Zasady zgłaszania ofert

    Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.

     Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie usług społecznych, które planuje się realizować.

     Termin składania ofert

     Termin składania ofert trwa do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania FELD.07.09 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów w godzinach 9:00-12:00 lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Dłutów.

     Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.

     Procedura wyboru partnerów

     Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się z pracowników Urzędu Gminy Dłutów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dłutów.

     Komisja ds. wyboru partnerów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów.

     Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.

     Gmina Dłutów, w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnerów, których oferty otrzymały największą liczbę punktów.

     Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów.

     Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranych partnerów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

     Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, w godzinach: 9:00-14:00 z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach działania FELD.07.12 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.

     Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

     Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnerów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.

     Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów ostateczna decyzja wskazująca wybranych partnerów.

     Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

     Postanowienia końcowe

     Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Ogłaszający zastrzega sobie:

     1. Prawo wyboru jednego lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.
     2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranymi partnerami.
     3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
     4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dłutów.

     Do pobrania

     Ogłoszenie
     Załącznik nr 1
     Załącznik nr 2

     Historia dokumentu

     WersjaData dodaniaAutor
     2 Bieżąca wersja20 Listopad 2023 16:29 Michał Kosmowski
     1 Zobacz wersje20 Listopad 2023 16:29 Michał Kosmowski

     Metryka dokumentu

     Autor dokumentu: Michał Kosmowski

     Typ dokumentu: Tablica ogłoszeń,

     Wprowadził: Michał Kosmowski , 2023-11-20 4:29

     Zmodyfikował: Michał Kosmowski , 2023-11-20 4:29

     Data wystawienia: 2023-11-20 16:29:41

     Skip to content